Undersökningen

Vår undersökning - Huvudmännens uppdrag att stödja de svagaste eleverna

 

Vår undersökning har kartlagt och analyserat hur väl olika huvudmän uppfyller sitt uppdrag att stödja de svagaste elever till att uppnå de lägsta kunskapskraven. Mer specifikt så skall ju pedagogiska utredningar och särskilt stöd utmynna i att eleverna klarar kunskapskraven i slutet av årskurs 9.

 

Projektet har utmynnat i flera resultat:

 

Materialet har studerat den årskull som gick ut grundskolan våren 2017, bestående av 93000 elever. Alla procentsatser och antal hänvisar till den årskullen. Det är samtidigt viktigt att tänka på att det går en sådan kull elever i varje årskurser vid samma tillfälle, så totalt är det cirka 850.000 elever som utbildas samtidigt.

 

Konsekvensen av bristfälligt särskilt stöd behöver alltså räknas upp med en faktor 9 för varje huvudman.

 

 

Många huvudmän ger inte de elever som har rätt till det särskilt stöd, och dessa elever missar fullständiga utgångsbetyg i årskurs 9. Det är stora skillnader mellan de sämst presterande huvudmännen och de bäst presterande - faktum är att skillnaden är som dag och natt. Hur stora skillnader kan vi tolerera? Var går gränsen för att huvudmän skall förlora sitt tillstånd?

 

De frågeställningar vi undersöker för varje huvudman är:

 

Vi jämför också de fem bästa och fem sämsta huvudmännen, hur skiljer sig stödet dem emellan? Avslutningsvis diskuterar vi vad som behöver ändra sig.

 

Här finns också det statistiska råmaterialet från Skolverket samt analysfilen där denna statistik bearbetas till topplistan och graferna. Ni får givetvis gärna granska beräkningarna och berätta om ni hittar fel eller oklarheter. Ni får också använda materialet vidare, men jag vill att ni lämnar en referens tillbaka till denna webbplats.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved