2 - Ger inget särskilt stöd

Fråga 2: Hur stor andel

de som inte klarade åk 6 fick särskilt stöd i högstadiet? 

I bilden ovan ser ni att cirka 100 huvudmän (av studerade 235 st) inte ger en enda elev särskilt stöd (trots att de har rätt till det), vilket leder till att 2400 elever lämnas utan åtgärder.

Därefter är det en stor grupp elever (7600 st) där huvudmannen erbjuder en del elever stöd, andra inte. Det kan i och för sig vara tillräckligt med extra anpassningar, om de räcker för att eleverna ska uppnå kunskapskraven - något som senare frågeställningar i denna studie visar inte uppfylls.

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved