3 - Andel övergivna elever?

Fråga 3: Hur stor andel av eleverna utan särskilt stöd

missade fullständiga utgångsbetyg i årskurs 9?

I denna bild hittar ni de elever som huvudmännen 'övergivit': eleverna missade kunskapskraven i årskurs 6, fick inget särskilt stöd trots det, och gick sedan ut årkurs nio utan fullständiga betyg. 

 

Att en elev inte får särskilt stöd trots missade kunskapskrav i åk 6 kan vara acceptabelt, om det rör sig om mindre problem som kan rättas till med hjälp av extra anpassningar. Om eleven däremot fortsätter ha problem med att klara kunskapskraven borde huvudmannen ganska snabbt kunna konstatera att de behöver ge starka åtgärder genom särskilt stöd. 

Den första gruppen huvudmän ovan har misslyckats med bedömningen för varje elev i gruppen.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved