Röster

Hur är det att inte få stöd?

-- lyssna på några röster

Några röster om hur det är att ha NPF i en 'vanlig' skola

(https://attention.se/filmer-skrifter-om-npf-och-skolan/ )

Forskning och enkäter ger en ganska tydlig bild av de stora kostnader som är förknippade med barn med knäckt självkänsla och otillräckliga kunskaper från grundskolan -- vi vet redan allt det här. Men hur är det nu, så där kan det väl inte vara fortfarande?  Lyssna på några röster, och hör efter själva.

 

Nedan hittar ni en sammanställning av huvudresultaten från Attentions senaste Skolenkät, som tyvärr målar en bild som fortfarande visar på stora brister.

 

Attentions skolenkät 2017  illustrerad

 

Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Trots det visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov. Baserat på 1860 svar insamlat 2017.

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf  

Om Attentions enkät

Riksförbundet Attention genomförde 16 maj till och med den 30 maj 2017 i samarbete med Trygg-Hansa en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med  europsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var stort, 1860 svar inkom som avsåg elever med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller språkstörning."

 

http://attention.se/wp-content/uploads/2017/07/rapport-skolenkat-2017_attention.pdf  

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved