Skolverkets råd

Men vad säger Skolverket om särskilt stöd?

Enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd skall elever som ej uppnår godkänt betyg i alla ämnen få särskilda anpassningar och/eller särskilt stöd i form av en åtgärdsplan för dessa ämnen. Om behovet av stöd är varaktigt skall särskilt stöd ges, och en central del av grundskolans uppdrag är att alla elever skall få godkänt i alla ämnen.

 

Nedan kommer ett sammandrag av vad Skolverket skriver i sina allmänna råd om kunskapskraven och särskilt stöd.

 

Utdrag från

Skolverkets allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

 

Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Detta innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav som minst ska uppnås.

 

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

 

Bedömningen av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven

Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. […] 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

 

Det finns vidare beskrivning av vad en åtgärdsplan skall innehålla, hur den ska tas fram och beslutas med mera, läs gärna i Skolverkets allmänna råd.

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved