Källor och metod

Kunskap och vilja är en nyckel till förändring

Källa

Detta projekt och denna studie baseras på statistik som publicerats av Skolverkets utbildningsstatistik. Skolverket har publicerat studien De flesta uppnår godkända betyg i årskurs 6 och 9 (2017). 

De baserar sin studie på grunddata som rör alla elever som gick ut årskurs 6 under 2014. Dessa elever följs från årkurs 6 genom högstadiet till årskurs 9 (som de gick ut 2017), och materialet räknar vilka som fått fullständiga betyg i årskurs 6 samt årskurs 9, och om eleverna fått särskilt stöd eller inte under högstadiet. Då varje elevs resultatutveckling följs individuellt genom skolan ger detta material en väsentligt bättre precision än tidigare studier. 

 

Projektet bad Skolverket om att bryta ner grunddatat bakom ovanstående studie ytterligare, på respektive huvudman och skolenhet. Skolverket gick med på en nedbrytning per huvudman, för att inte riskera enskilda elevers anonymitet, vilket är rimligt.

 

Det är SCB som samlar in statistiken åt Skolverket. Sedan hösten 2012 publicerar Skolverket statistik om särskilt stöd i grundskolan med mätdatum den 15 oktober. Från och med hösten 2014 samlas uppgifterna om särskilt stöd in per elev. Uppgifterna ingår i den officiella statistiken om elever i grundskolan. Skolverkets statistik har kvalitetsstämpeln Sveriges officiella statistik, vilket innebär att den är kvalitetsgranskad, tillförlitlig och trovärdig. 


Statistiskt urval och metod

Underlaget från Skolverket omfattade totalt 654 huvudmän. Vi har valt att enbart använd underlag från de huvudmän som haft mer än 60 elever i årskullen, och som dessutom haft minst 1 elev som missat lägsta kunskapskraven i årkurs 6. Orsaken till att urvalet begränsats är att Skolverkets utbildningsstatistik inte lämnar ut utfall som ligger mellan 0-9 elever av integritetsskäl (vilket är förståeligt), och att detta faktum minskar kvaliteten i underlaget. Större huvudmän har inte detta statistiska problem.

 

Det valda urvalet består av 235 huvudmän som studerats närmare. (De mindre huvudmännen behöver också genomlysning på liknande sätt, men det är tyvärr svårt att dra slutsatser då felmarginalen blir för stor för meningsfull diskussion.)

 

En del av graferna indikerar att inga elever erbjudits stöd och liknande. Det finns, på grund av ovanstående intervall 0-9, en kvarvarande osäkerhet rörande siffrorna i detta intervall. Vår  bedömning är att detta faktum inte kvalitativt förändrar slutsatserna i de flesta fall, men det är också en orsak till varför en detaljerad granskning behöver göras av Skolinspektionen / Skolverket för att avgöra de exakta omständigheterna.

 

Det kan givetvis finnas felaktigheter och okända felkällor i både underlaget från Skolverket och i min bearbetning av materialet. Jag är mycket intresserad av att få höra om eventuella oklarheter eller felaktigheter i materialet, klara fakta i målet är avgörande för att vi tillsammans ska kunna göra rätt åtgärder.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved