Brukarenkät

Erfarenheter av tillsynen av skolan - en brukarenkät


Denna enkät handlar om erfarenheter av anmälningar till Skolinspektionen, Barn- och elevombudsmannen, Överklagandenämnden och kommunen/skolans klagomålsfunktion.  Enkäten riktar sig till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag (autism-spektrum, ADHD/ADD, tourettes syndrom, ångestsyndrom, dyslexi/dyskalkyli mm). 


Enkäten handlar om era erfarenheter och tankar kring anmälningar till dessa tillsynmyndigheter, vilka resultat dessa anmälningar fick och hur era barns situation ser ut efteråt. Vi frågar också om era bredare erfarenheter av hur bra skolans miljö runt ert barn är för andra barn med behov.


Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och vi uppskattar om ni fyller i hela vägen. På slutet frågar vi om ert förtroende för myndigheterna och vilka förbättringar ni föreslår till dem -- något vi kan delge dem i vår dialog med dem.


Det är viktigt att ni INTE fyller i någon information som kan identifiera vare sig er själva eller era barn. Denna enkät innehåller frågor som rör känsliga personuppgifter (inkl hälsa) om de kan knytas till en identifierad individ, och det är inte vårt syfte med denna enkät - vi vill endast ha anonym statistik!


>> Till enkäten <<


Enkäten kommer vara öppen till 28 april.


Enkätsvaren kommer finnas tillgängliga för analys och sammanställning i arbetsgruppen inom Projekt Särskilt Stöd. Vi kommer delge sammanställda analyser till andra aktörer, men kommer inte tillgängliggöra enkätunderlaget i sin helhet till andra parter. Syftet med enkäten är att utifrån era erfarenheter av tillsynen påverka myndigheter, politiker och andra aktörer som kan göra en skillnad -- syftet är att förbättra situationen för våra barn.


Resultat från enkäten kommer publiceras här vid en senare tidpunkt.


Avsändare för denna enkät är Projektet Särskilt Stöd, som drivs av föräldrar aktiva inom föräldranätverket Barn i Behov. För frågor kring enkäten kan ni kontakta Christian.Wettergren@gmail.com.

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved