Vem får stöd

Att skaffa stöd till sitt barn

- vilka elever ska få stöd?

Vilka barn har rätt till särskilt stöd?

 

De elever som har svårt att nå de lägsta kunskapskraven har rätt till särskilt stöd (eller extra anpassningar, om det är tillräckligt). Men det är inte enbart om man har svårigheter med de lägsta kunskapskraven som man har denna rätt! Exempelvis kan vissa barn med ASD-diagnos ha lätt för skolämnenas innehåll men dräneras på energi av en icke anpassad miljö som är stökig och oförutsägbar - och därigenom både behöva och ha rätt till särskilt stöd med ett åtgärdsprogram. 

 

Så vad säger skollagen och Skolverket?

 

I skollagen 3 kapitlet 2§ står det ”Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kunskapsnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

 

Så här skriver Skolverket i sina allmänna råd:

  • "En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han, trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
  • Det kan även handla om att en elev har andra svårigheter i sin skolsituation vilka på sikt kan leda till att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
  • Det kan till exempel vara fallet om eleven har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som ger upphov till ett behov av betydande stöd, vilket inte kan tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen. En elev kan även vara i behov av särskilt stöd om skolan har uppmärksammat att hon eller han har varit frånvarande vid upprepade tillfällen, eller under så lång tid, att det har påverkat prestationerna i flera ämnen.
  • En elev kan också vara i behov av särskilt stöd om hon eller han har betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentrationssvårigheter som påverkar elevens möjligheter att nu eller längre fram nå de kunskapskrav som minst ska uppnås." (s.24)

 

Här hittar du Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det kan också vara en bra ide att läsa vårt utdrag från Skollagen och Skolverkets allmänna råd, ÄVEN om du inte är jurist (se sidorna Lagar och regler). Då kommer du kunna "svänga dig" med formuleringar som skolan vet att de behöver leva upp till, även om det inte är helt vattentätt juridiskt. 

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved