Dialog med skolan om ditt barn

Att skaffa stöd till sitt barn

- dialog med skolan

Dialog med skolan

 

 • I föregående avsnitt diskuterade vi vilka rättigheter du och ditt barn har, du behöver ha bra koll på dessa för att förstå vad skolan egentligen säger och gör.
 • Kom också ihåg att kika på tipsen; se till att att ha bra relationer, dokumentera allt, var envis -- det är en lång resa och inte minst -- skaffa återhämtning och ta hand om dig själv. Läs föregående sida.

 

Så här ska skolan jobba

 

Skolan skall arbeta på följande sätt, enligt Skolverkets allmänna råd.

 

Identifiera elevers behov, extra anpassningar och utredning

 • Elever som 'kan befaras' få svårigheter, antingen med att uppnå  lägsta kunskapskraven eller andra viktiga (sociala) mål i läroplanen skall antingen få extra anpassningar eller särskilt stöd.
 • I grundskolans läroplan finns det formulerat innehåll och kunskapskrav formulerade för alla ämnen. Det finns lägsta kunskapskrav formulerade för årskurser 3, 6 och 9, men även om kraven bara finns för dessa år så skall stöd sättas in "om det kan befaras" att eleven för svårigheter att klara kunskapskraven senare. Här hittar du Skolverkets kunskapskrav för respektive ämne.
 • Om det är mindre svårigheter, så skall skolan göra 'extra anpassningar' och dessa skall sättas in snabbt och dokumenteras i utvecklingsplanen (IUP:n). Extra anpassningar är sådana åtgärder som kan göras inom ramen för den 'vanliga undervisningen' och som inte kräver extra resurser mm. De är också temporära för en viss period.
 • Särskilt stöd behöver sättas in om det är med omfattande stöd som behövs. Det kan exempelvis hända om de extra anpassningarna inte räcker till när de utvärderas, eller om man direkt kan konstatera att stödet kommer behövas under lång tid (exempelvis pga en diagnos).
 • Skolan ska då göra en pedagogisk utredning, som skall kartlägga elevens skolsituation och formulera vilka behov av stöd eleven har. Kraven på en pedagogisk utredning är ganska höga, och många skolor slarvar ofta här. Se checklistan för att se att utredningen uppfyller kraven.
 • När den pedagogiska utredningen är klar, skall den beslutas av skolan och delges till oss föräldrar.  Det går inte att 'överklaga' en pedagogisk utredning, så vitt jag vet.

 

Upprätta särskilt stöd och åtgärdsprogram

 • Skolan skall, baserat på den pedagogiska utredningen, besluta om ett åtgärdsprogram med särskilt stöd skall utarbetas för ditt barn. Även beslut om att INTE ge särskilt stöd skall dokumenteras och delges dig som förälder. Detta beslut kan överklagas (inom 3 veckor från att du fått ta del av det).
 • Ett åtgärdsprogram har också ett antal krav på sig om vad det skall innehålla, kika på checklistan för att avgöra om dessa krav uppfylls eller inte.
 • Om du är nöjd med vad som står i åtgärdsprogrammet behöver du inte göra mer, annars behöver du överklaga inom 3 veckor från att du tog del av det.
 • Mer tips på vad du kan göra om du är missnöjd med stödet finns längre ner på denna sida.

 

Att ge det särskilda stödet 

 • Skolans ledning skall se till att alla klasslärare, resurser och andra ansvariga för åtgärder får information om de (nya eller ändrade) beslutade åtgärderna.
 • Det skall finnas en ansvarig för varje åtgärd, och åtgärderna skall vara angivna i omfattning också.
 • Åtgärder kan också vara tillämpade på olika nivåer, för ditt barn direkt (individnivå), för hela klassen (gruppnivå) eller för hela skolan (organisationsnivå). Detta är ofta inte tydligt i åtgärdsprogrammen.
 • Tyvärr så är det ofta som hela den här fasen slarvas med av skolan, och åtgärdsprogrammet förblir en 'pappersprodukt'. 

 

Att utvärdera det särskilda stödet

 • Om åtgärderna i en viss period inte INTE funkar - då behöver skolan trappa upp åtgärderna. Skolan måste ha skrivit åtgärder med en angiven omfattning och som de kan utvärdera - annars kan de ju inte justera resursnivån.

 

Att tänka på

 • Ofta sätts stöd in sent, i högstadiet eller mellanstadiet. Låt inte ditt barn komma efter för mycket, det blir INTE lättare att hämta upp kunskapsluckor senare
 • Du behöver ganska snabbt eskalera frågorna till rektor, håll reda på mailväxling mm, så du har dokumentation om det inte löser sig.
 • Om ni har möten där det utlovas stöd och åtgärder, skriv ett enkelt e-post till de närvarande och sammanfatta vad som utlovades och sades. Be dem bekräfta att det är riktigt uppfattat.
 • Begär att få åtgärdsprogram, utredningar och utvärderingar i god tid innan mötena så du hinner läsa och förstå dem.
 • Du behöver inte skriva på eller acceptera något alls direkt i ett möte, be om tid att få gå hem och läsa och tänka. Om du känner att det känns bättre, ta med någon vän eller anhörig i mötet, det blir ofta ganska många från skolan och bara du - en ojämn situation.
 • Begär att få åtgärdsprogrammet formellt beslutad, med signatur (och rätt datum). Du har 3 veckor på dig att överklaga beslut skriftligt från det att du fått ta del av den slutliga versionen. Se nästa sida för mer information om hur du överklagar.
 • Du behöver INTE ta hänsyn till 'resursläget' på skolan, det är huvudmannens ansvar inte du.
 • Du får också höra att ditt barn är 'så duktigt', eller 'snällt' eller liknande (så länge det inte stör andra), men det säger ingenting om hur det går med inlärningen -- kräv att skolan beskriver skriftligt i utredningar och utvärderingar hur ditt barn ligger till mot godkänt-nivån för årskursen!
 • Det kan konstigt nog finnas en hel del motstånd mot att göra det från skolan, stå på dig - det är de skyldiga att göra.Fråga om stödet sätts in på individnivå eller gruppnivå - ofta finns det flera barn i klassen som behöver stöd, och pga sekretess berättar inte skolan om det (och ska inte göra det heller). Men det viktiga är att DITT barn får tillräckligt med stöd. Du kan alltid fråga hur många elever som skall få stöd av en viss resurs.

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved