Överklaga åtgärdsplan

Att skaffa stöd till sitt barn

- hur överklagar jag beslut?

Att överklaga åtgärdsprogram

 

Så du har fått en pedagogisk utredning och ett åtgärdprogram i din hand, och du läser dem och funderar på vad de här dokumenten betyder - vad kommer skolan nu göra för att stödja ert barn?

 

Men varför ska du ens fundera på att överklaga skolans beslut? Är det inte ett 'hopplöst fall'? Nej, faktiskt inte. Det är konstigt nog väldigt få föräldrar som faktiskt formellt överklagar åtgärdsprogram. Och detta trots att överklagandenämnden i en klar majoritet av fallen dömer till föräldrarnas fördel!

 

Ett tips är att läsa dokumenten noga, och speciellt åtgärdsprogrammet. Du har antagligen suttit i många möten och blivit lovad en massa olika åtgärder och arbetssätt, eller hur? Men står det ni diskuterat faktiskt i åtgärdsprogrammet? Det är nämligen det som finns i detta dokument som (i bästa fall) skolan kommer att göra!

 

På dessa två undersidor hittar du checklistor vad skolan och huvudmannen är skyldig att precisera i en pedagogisk utredning och åtgärdsplan. Åtgärderna behöver enkelt uttryckt precisera vad som ska göras av vem och hur mycket, och när de utvärderas behöver skolan bedöma om åtgärdernas omfattning behöver ökas/minskas, kopplat till hur det går för ditt barn att nå kunskapsmålen. Du behöver också kika på kunskapskraven som finns på Skolverkets webbplats.

 

Om du inte tror på åtgärdsprogrammet så ska överklaga den. Du kanske är missnöjd med omfattningen eller typen av åtgärder, eller att hela områden saknas i åtgärdsprogrammet? Åtgärderna är ofta vagt formulerad utan att den riktigt går att invända mot, då får du fråga dig om skolan verkligen konkret kan utvärdera den?

 

Att överklaga

 

-- Så hur gör jag då för att överklaga?

 

Först är det bra att veta att det är en åtgärdsprogram som överklagas. Det går inte att överklaga en pedagogisk utredning bara, utan man måste överklaga åtgärdsprogram som använder den pedagogiska utredningen.

 

Överklagandet ska göras till Skolväsendets Överklagandenämnd, och måste vara skriftligt. Du måste ange vad du överklagar och hur du vill att åtgärderna skall ändras - konkret beskrivet.

 

Ofta så går det att hitta allvarliga luckor i skolans resonemang om man följer kedjan från den pedagogiska utredningen (kartläggning, vad fungerar bra/dåligt för eleven --> pedagogiska behov) vidare till vad som står i åtgärdsprogrammet (pedagogiska behov--> föreslagna åtgärder). Stämmer beskrivningarna med vad du själv vet? Stämmer det med vad ni pratat om med skolan? Har du mail från skolan som pratar om andra behov? Är logiken och slutsatserna rimliga i skolans resonemang? Stämmer bedömningarna med hur det går för ditt barn i de ämnen som är med? Ett påstående 'det går jättebra' och barnet får betyg 'F' samtidigt rimmar ju dåligt exempelvis.

 

Du behöver skriva ett ganska formellt brev, men du kan så klart hänvisa till utlovade löften mm - om du har dem skriftligt som exempelvis i epost mm. Du behöver också se till att (båda) vårdnadshavarna skriver under överklagandet. (Du kan läsa Överklagandenämndens guide här - Hur överklagar man.)

 

Du måste ha skickat överklagandet inom 3 veckor från det datum då du fick det slutliga (och beslutade) åtgärdsprogrammet  från skolan. (Skolan fuskar med datumen ibland, kräv korrekt datum från dem på dokumenten, eller bifoga en utskrift av skolans epost till dig med datum, om du fått ett sådant.)

 

Notera att beslut att INTE utarbeta ett åtgärdsprogram OCKSÅ går att överklaga (inom samma tidgräns). Denna typ av överklagande följer precis samma process som för ett överklagat åtgärdsprogram. Även andra typer av beslut kan överklagas på samma sätt: placering i särskild undervisningsgrupp eller i enskild undervisningsgrupp, anpassad skolgång och liknande. En del av dessa senare beslut kan bara fattas av rektor, vilket är bra om du kollar också.

 

Först till skolan...

Nu kommer det lite förvirrande steget, och det är att trots att du skrivit överklagandet till Överklagandenämnden - så ska du skicka överklagandet till skolans expedition! Se till att du får en bekräftelse på att de mottagit ditt överklagande, begär en sådan om den inte kommer självmant. Se om du kan hitta utbildningsförvaltningens registrators epost-adress, och skicka en kopia dit.

Bild från Överklagandenämndens webbplats.

 

Varför skickar vi överklagandet till skolan? Jo, Överklagandenämnden vill att skolan först ska fundera på om de kan gå med på ditt krav. Skolan har nu två alternativ - antingen gå med på hela ditt krav, eller skicka hela ärendet till överklagandenämnden för avgörande.

 

Skolan kommer antagligen bli förvånad och försöka blanda bort korten för dig... Det är vanligt att inställningen hos skolan ändras när du kommit så här långt, och de börjar 'förhandla' med dig, och vilja gå med på delvis nya åtgärdsprogram mm.

 

Här kan du välja att antingen gå med på att 'förhandla' med skolan eller kräva att de skickar in överklagandet till nämnden.  Du bör dock veta att om du förhandlar med skolan måste du göra om överklagandet, det måste alltid vara max tre veckor från ett beslutat åtgärdsprogram och ett formellt överklagande - annars kommer nämnden avskriva ärendet utan att titta på innehållet i ditt klagomål.

 

Om skolan nu inte gått med på dina krav i överklagandet skall de skicka in hela överklagandet med alla andra handlingar till överklagandenämnden utan dröjsmål, dvs den bör skickas in inom en vecka från att du skickat in ditt klagomål. I praktiken kan det här steget dra ut en hel det på tiden, en del skolor vet inte hur det här fungerar (skicka den här länken till dem - Information till huvudmän), vill inte skicka in ärendet eller skickar inte in alla handlingar som behövs. Det har också förekommit att skolan plötsligt 'trollat fram' nya dokument, som en uppdaterad pedagogisk utredning, nya åtgärdsprogram mm.

 

Om det här händer är ett bra tips är att skriva till rektor OCH till overklagandenamnden@overklagandenamnden.se samt kommunens registrator och påpeka att överklagandet inte skickats vidare till nämnden, eller att nya handlingar du aldrig sett tagits fram.

 

Ärendet hos Överklagandenämnden...

 

Du får ett brev hemskickat till dig när ditt överklagande väl kommit till nämnden. Om du undrar hur det går kan du också maila nämnden och fråga.

 

Skolan ska ha skrivit en motivering till varför de inte följt dina krav i ditt överklagande, och emellanåt försöker skolan 'snygga till' sina beslut genom att skicka in justerade handlingar (vilket de ju inte får så klart). Du kommer få möjlighet att läsa skolans inskickade handlingar - kolla att de faktiskt stämmer med vad skolan visade dig.

 

Du kommer få möjlighet att lämna dina skriftliga synpunkter på vad skolan skickat in och skrivit, och du kan resonera vidare i ditt klagomål mm. OM skolan ändrat dokument efter att du sett dem, påpeka det i ditt skriftliga svar. Skicka in ditt svar till nämnden inom den tid som du fått (eller be om mer tid genom att maila nämnden innan tiden går ut).

 

När du skickat in denna komplettering så blir det tyst från nämnden, du hamnar i kö i väntan på att ditt ärende ska avgöras. Detta kan ta flera månader innan avgörandet är färdigt - ha tålamod (och kom ihåg att det kommer ta år innan ditt barn får ett bra stöd.... tålamod.)

 

Fara å färd... undvik fällan!

Det finns lite faror under väntetiden, som kan göra att nämnden inte kan pröva ärendet, och kommer att avbryta ärendet om det sker.

 

En stor risk är att skolan beslutar ett nytt åtgärdsprogram, de ska ju utvärdera och förnya ÅPn någon gång per termin. Även om de beslutar ett i princip identiskt åtgärdsprogram så avbryts processen och du behöver börja om - du hamnar 'sist i kön' igen. 

 

Ett bra sätt att undvika denna risk är att säga till skolan att du vill att nämnden ska avgöra överklagandet, och att du därför tycker att ni ska avvakta vidare uppföljning och beslut kring nya åtgärdsprogram tills nämnden är färdig. Skolan kan ändå vilja besluta ett ny åtgärdsprogram, och du kan inte stoppa det.

 

En annan (mindre) risk är att ditt barn byter skola, då avbryter nämnden överklagandet också. Samtidigt så löser den nya skolan förhoppningsvis det särskilda stödet bättre, så det kanske inte är något större problem.

 

Några avslutande tips

 

  • Vi har försökt beskriva i checklistorna vad som ska finnas i en pedagogisk utredning och i ett åtgärdsprogram - kika där.
  • Det är också bra att läsa Skolverkets allmänna råd - där finns beskrivningar av hur både processen ser ut och vad som ska finnas i exempelvis åtgärdsprogram.
  • En annan viktig källa att läsa är 'Överklagandenämndens vägledande beslut', där du kan leta efter liknande fall som du själv har rörande ditt barn. Att hänvisa till rätt vägledande beslut i ditt klagomål kan vara ett bra sätt att argumentera för din sak.

 

 

Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved