Dialogmöten

Dialogmöten med Skolinspektionen & BEO


För att försöka förbättra tillsynen av skolorna när det gäller särskilt stöd (i dess olika former) har vi sökt dialog med Skolinspektionen och de andra tillsynsmyndigheterna. Nedan återfinnes dokumentation från våra kontakter.Våra förbättringsförslag

Vi har i vår rapport och vid vårt senaste möte med Skolinspektionen föreslagit ett antal förbättringsförslag som skulle kunna skärpa SI och BEOs tillsyn. SI och BEO överväger förslagen. Nedan finns korta sammanfattningar av förslagen, de finns beskrivna i längre form i vår rapport i föregående avsnitt.


Skolinspektionens metodstöd

Vi har tagit del av Skolinspektionens interna metodstöd, och dessa dokument finns tillgängliga här:


Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved