Brukarenkät

En brukarenkät - Erfarenheter av 'skolresan', klagomål och anmälningar

 

Under april 2019 genomförde Projekt Särskilt Stöd en stor brukarenkät till föräldrar med barn som har npf-diagnos om hur det särskilda stödet fungerar i grundskolan, hur klagomål och anmälningar fungerat med mera. Vi fick hjälp att distribuera enkäten av både Riksföreningen Attention och Afasiförbundet Talknuten (tack!) och enkäten nådd 700 respondenter. Vi har använt 550 svar som varit tillräckligt kompletta för analysen.


Analysen av enkäten är i huvudsak färdig, och har resulterat i flera delrapporter:


Valda grafer:


Basmaterialet brukarenkäten (urval samtliga):


Specifika urval ur enkätsvaren går att producera, hör gärna av er om ni har tankar på intressanta analyser. Hela materialet är anonymt, och kan inte knytas till personer, platser eller annan identifierande information. Vi delar dock inte ut svarsunderlagen i oberarbetad form utanför enkätens arbetsgrupp, för att säkerställa alla respondenters integritet ytterligare.


Synpunkter, tankar och ideer skickas gärna till christian.wettergren@gmail.com eller via messenger.Om Projekt SarskiltStod.se


Detta projekt analyserar och följer upp hur olika huvudmän uppfyller skollagens krav på att ge de svagaste eleverna anpasningar och särskilt stöd. Projektet är aktivistiskt och försöker bilda opinion.


Copyright @ All rights reserved